วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network

 9.2 การบริหารงานแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรายภาคเรียน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
O20 รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี

 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี