วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลกรทางการศึกษา ณ สพป.ศก. 3
ครูนันทิยา อินธิสุทธิ์ และครูอรจิราส์ คมนาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต
ครูอังคณา ศิลาโชติ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ให้ความรู้การปลูกและดูแลต้นไม้
17-18 กันยายน สอบกลางภาคนักเรียนระดับ ม.1-3
ต้อนรับครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2563
แซนโฎนตา สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ประชุมสามัญครู กลุ่มพัฒนาการศึกษา 4
มอบรางวัลกิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินITA Online 2563