วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแซนโฎนตา
กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาภัยน้ำท่วมภายในโรงเรียน
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูประดิษฐ เหลี่ยมทอง
ร่วมมอบบริจาคน้ำดื่ม นมและไข่ไก่แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ณ อบต.สะเดาใหญ่
ปรับปรุงอาคารสถานที่
ทำบุญถวายเพล เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบโรงเรียน
การมอบเงินทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)