วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ภารกิจ ผอ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ
เปิดสอนชดเชยและจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกล และแจกเงินปัจจัยยากจน
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
จัดงานปัจฉิมนิเทศ 10 มี.ค.63 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน
รร.บัานสะเดาใหญ่อบรมฝึกทักษะงานอาชีพให้นักเรียน
วันเด็กแห่งชาติ 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
ขอขอบคุณผ้าป่าจากทุกสาย ทุกคณะสมทบทุนเพื่อการจัดการศึกษา
    • 1
    • 2