วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ครูนันทิยา อินธิสุทธิ์ และครูอรจิราส์ คมนาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต

24-25 กันยายน 2563 ครูนันทิยา อินธิสุทธิ์ และครูอรจิราส์ คมนาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 ณ สพป.ศก. 3