วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

4 กันยายน 2563 ในภาคเช้าโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม อบรมทำโครงงานการรณรงค์กำจัดขยะและธนาคารขยะให้แก่นักเรียน ประธานกล่าวเปิดงานโดยนายบุรี หาญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ กล่าวรายงานโดย นางอรจิราส์ คมนาคม หัวหน้างานวิชาการ

วิทยากร

ครูนพณัฐ พงษ์วัน นำเสนอปัญหาขยะของโลกและไทย และวิธีการแก้ปัญหาขยะในประเทศต่างๆ

ครูกิตติศักดิ์ บุญยัง นำเสนอโครงการธนาคารขยะ

ครูประวิทย์ อยู่ยืน นำเสนอการจัดทำโครงงานแก้ปัญหาขยะ