วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

1.  ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3  
e-mail : ssk3_53@ssk3.go.th    Website : https://sadaoyai.ac.th/  

          โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มิถุนายน   พ.ศ.  2468  ใช้ศาลาวัดบ้านสะเดาใหญ่เป็นอาคารเรียน  เพราะเป็นวัดร้างไม่มีพระจำพรรษา  

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลสะเดาใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2468 ใช้ศาลาวัดบ้านสะเดาใหญ่เป็นอาคารเรียน  เพราะเป็นวัดร้างไม่มีพระจำพรรษา

มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 80 ไร่ ประกอบด้วย

แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 5 ไร่ เป็นพื้นที่ของวัดร้าง  ใช้สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แปลงที่ 2 สภาตำบลสะเดาใหญ่ได้จัดสรรที่ดินป่าโสร่งโนงสนาย ให้โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ จำนวน 60 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แปลงที่ 3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ปกครองและชุมชน ได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินจำนวน 15 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนหลังใหม่จากงบประมาณแผ่นดินปี 2558

ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายบุญเลี้ยง  ทองแพรว ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพียงชั้นเดียวในปีแรก และได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเวลาต่อมา

ในปีการศึกษา  2512   เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   

ในปีการศึกษา 2521   ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

วันที่  1  ตุลาคม  ปีพุทธศึกราช 2523   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่   

ในปีการศึกษา 2537   ได้รับการอนุมัติเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จนถึงปัจจุบัน 

ภารกิจสถานศึกษา

– ภารกิจตามกฎหมาย

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ เป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้

มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่บัญญัติให้ แต่ละโรงเรียนให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มาตรา 39 สถานศึกษาและราชการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆโดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ

(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

(3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ

(4) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

(5) อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย

– ภารกิจตามนโยบาย

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆดังนี้

(1) ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

(2) ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(3) ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ เป็นหน่วยง่านจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ และบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนี้

(1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กษณะอันพึงประสงค์

(2) ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ

(3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

(4) ประสานความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2.3.6 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. สภาพทั่วไป

  2.1  ที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ห่างจากอำเภอขุขันธ์ จำนวน       5       กิโลเมตร

          ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษจำนวน    55     กิโลเมตร

          ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน    8     กิโลเมตร

วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2565  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา        
ชาวประชาชื่นชมภิรมย์หมาย       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงใจกาย 
พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียนสู่สากล

คำขวัญ

ศึกษารอบรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

1. จัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพต่าง ๆ

3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพกายและจิตที่ดี

4. บริหารจัดการโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน

5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

1.  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามวัย ทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 2.  นักเรียนมีผมสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
3. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
4. โรงเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
5. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อการจัดการเรียนการสอน
6. ชุมชน เอกชน และองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. มีครูครบชั้นเรียน และเป็นครูมืออาชีพ
8. นักเรียนมีความเป็นเลิศท้างด้านดนตรี และกีฬา  

อักษรย่อ

ส.ด.ญ.

ปรัชญา

ปัญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน